Hi bondhura, amar nam Mithila Sohana, boyos 19 bochor, Dhakay thaki. Ami amar mom ebong dad er ekmatro meye. Ami goto bochor dhakar ekta private university te BBA te vorti hoi. Varsity te ami amar ek bandhobir